Răspunsuri

2014-05-16T20:25:22+03:00
Ka = ([A-] . [H3O+])/[HA]
pHul nu ar trebui sa fie 3? pH= -lg[H3O+]