Răspunsuri

2014-01-22T19:12:55+02:00
Log (baza 3) 3x-1 = 2 log (baza 3) 2
log (baza 3) 3x-1  = log (baza 3) 2 (la puterea) 2
log (baza 3) 3x-1 = log (baza 3) 4
3x-1 = 4
3x = 5
x = 5/3