Triunghiul isoscel ABC (AB egal AC) are AB egal 25 cm si BC egal 40 cm.
a)Calculati aria triunghiului ABC.
b)Determinati raza cercului circumscris triunghiului ABC.

1
scuze ca am scris cu litere egal nu imi merge bine tastatura

Răspunsuri

2014-05-09T07:45:14+03:00
ΔABC, AB = AC, AB = 25, BC = 40
Aabc = ?
Rcerc circumscris = R = ?
----------------------------------------------------------
Aabc =  \frac{BC*h}{2}
h = AD, D∈ BC
AD =  \sqrt{ AB^{2} - ( \frac{BC}{2})^2 }  =  \sqrt{625 - 400} =  \sqrt{225} = 15
Aabc =  \frac{40 * 15}{2} = 300

R =  \frac{AB * AC * BC}{4Aabc} =  \frac{25 * 25 * 40}{4 * 300} = 20.833
1 5 1