1) Scrie urmatori trei termeni ai sirului.
a) -11,-4,3,10.......
b)9,4,-1
2)Calculati:
a) (-7)+(+3)+(-1)=
b)11-(-1+3-(-3+15)-7)=
3) Calculati suma nr intregi:
a) mai mari ca -10 si mai mici decat 7.
b) care au modulul mai mic sau egal cu 10.
4) Determinati valoarea expresiei a-(b-c), daca:
a) a=-17,b=4,c=-11
b)a=-4;b=-3,c=-2

1
1)
a) 17, 24, 31
b) -6, -11, -16
2)
a) -5
b) 28
3)
b) 0
4)
a) -32
b) -3

Răspunsuri

2014-05-08T11:07:26+03:00
1) Scrie urmatori trei termeni ai sirului.
a) -11,-4,3,10.. - vine din +7 in +7. adica 10+7=17, 17+7=27, 24+7=31
b)9,4,-1    -  se scade 5, -1-5=-6 -6-5=-11; -11-5=-16


2)Calculati:
a) (-7)+(+3)+(-1)=
-7+3-1=-5

b)11-(-1+3-(-3+15)-7)=11-((2-12)-7)=
11-(-10-7)=
11-(-17)=
11+17=
28

3) Calculati suma nr intregi:
a) mai mari ca -10 si mai mici decat 7.
-9+(-8)+(-7)+(-6)+...+0+1+2+..+6
-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0+1+2+3+4+5+6=
=-9-8-7=-24
b) care au modulul mai mic sau egal cu 10.
-10+(-9)+(-8)+...+(-1)+0+1+2+3+....+10.
pt ca modul de -10=10, si modul de 10 este 10
deci suma este 0


4) Determinati valoarea expresiei a-(b-c), daca:
a) a=-17,b=4,c=-11
-17-(4-(-11))=
-17-(4+11)=
-17-15=
-32
b)a=-4;b=-3,c=-2
-4-(-3-(-2))=
-4-(-3+2)=
-4-(-1)=
-4+1=-3
2 4 2