1.
a) (x+2)²-(x-3)(x+3)=x
b)Descumpuneti in factori expresia x²+3x+2
2. Δisiscel ABCD (AB=AC) are Ab=25 si BC=40 cm
a)Calculati aria triunghiului ABC
b)Determinati raza cercului circumscris triunghiului ABC

3.
a) 2x+1/4-x-3/6=2x+1/12+x-394
b)Descumpuneti in factori expresia (x+1)²-9

4. Rombul ABCD are diagonalele BD=12cm si sin(<BAC)=2/3
a)Calculati perimetrul rombului
b)Calculati are rombului

1

Răspunsuri

2014-05-02T14:12:29+03:00
1.(x+2)^2-(x-3)(x+3)=x
x^2 +4x +4-x^2+9=x
4x-x=-13
3x=-13
x=13/3
2.A=BC*AC*AB
A=25000cm^2
3.2x+1/4-x-1/2+2x+1/12+x-394
-2x=1/12+1/2-1/4-394(pe toate le-am pus la numitoarul comun care e 12)
-2x=1+6-3-4728/12
x=4724/6
4.BD=12; BM=6CM
Sin(<BAC)=2/3; 6/AB=2/3;AB=9cm
Conform th pitagora
AM^2=AB^2-BM^2
AM^2=81-36
AM^2=45
AM=3 radical din 5cm
AC=18 radical 5
A=AC*BD/2
A=18 radical din 5 *12/2
A=108 radical 5
P=4*AB
P=4*9
P=45 cm