Răspunsuri

2014-04-28T16:03:25+03:00
A. sin(AC) = AB/BC => sin(AC) = AB/5√2 =>√2/2 (Radical din doi pe doi) = AB/5√2 (AB supra 5√2) AB = 5√2 * √2 totul supra 2 = 10/2 = 5
b.sin(BA) = AC/BC => sin(BA) = 10/BC => √2 / 2 = 10 / BC => BC = 10 * 2   / √2 = 20 / √2