Răspunsuri

2014-04-17T20:33:58+03:00
Parlamentul adoptă prezenta lege.
      Ocrotirea de către stat şi societate a copilului, familiei şi maternităţii constituite în Republica Moldova o preocupare politică, socială şi economică de prim ordin.
    Prezenta lege stabileşte statutul juridic al copilului ca subiect independent, prevede asigurarea sănătăţii fizice şi spirituale a copilului, formarea conştiinţei lui civice pe baza valorilor naţionale şi general-umane, acordarea unei griji deosebite şi protecţii sociale copiilor lipsiţi temporar sau permanent de anturajul familiei sau care se află în alte condiţii nefavorabile sau extreme.
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
    Articolul 1. Baza juridică
    (1) Drepturile şi obligaţiunile copilului sînt reglementate de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    (2) În conformitate cu prezenta lege, o persoană este considerată copil din momentul naşterii pînă la vîrsta de 18 ani.
    Articolul 2. Organele de ocrotire a drepturilor şi intereselor
                       copilului
    (1) Statul garantează fiecărui copil dreptul la un nivel de viaţă adecvat dezvoltării sale fizice, intelectuale, spirituale şi sociale. Statul întreprinde acţiuni în vederea acordării de ajutor părinţilor, precum şi altor persoane responsabile de educaţia şi dezvoltarea copiilor.
    (2) Protecţia drepturilor copilului este asigurată de organele competente respective şi de organele de drept.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP1001 din 19.04.02, MO71-74/06.06.02 art. 571]
    Articolul 3. Egalitatea în drepturi a copiilor
    Toţi copiii sînt egali în drepturi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, sex, limbă, religie, convingeri, avere sau origine socială.
Capitolul II
DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE COPILULUI
    Articolul 4. Dreptul la viaţă
    (1) Dreptul copilului la viaţă şi la inviolabilitatea fizică şi psihică este garantat.
    (2) Nici un copil nu poate fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante.
    (3) Statul recunoaşte dreptul copilului la folosirea celor mai bune tehnologii de tratament şi recuperare, profilaxie a bolilor.
    (4) În cazul în care părinţii refuză asistenţa medicală pentru copilul bolnav, aceasta se acordă contrar voinţei lor, la decizia consiliului de medici, luată în prezenţa reprezentantului puterii.
    (5) În conformitate cu legislaţia, statul asigură mamei, în perioada pre- şi postnatală, condiţii necesare pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului, pentru alimentarea lui raţională şi inofensivă, asistenţă medicală calificată şi gratuită, organizarea măsurilor de profilaxie a bolilor, de propagare a unui mod de viaţă sănătos.
    Articolul 5. Dreptul copilului la un nume şi la o cetăţenie
    (1) Din momentul naşterii copilul are dreptul la un nume şi este înregistrat conform prevederilor Codului căsătoriei şi familiei.
    (2
REA INTERNAŢIONALĂ
    Articolul 31. Colaborarea internaţională
    (1) Statul asigură realizarea colaborării internaţionale în domeniul ocrotirii drepturilor copilului prin intermediul structurilor statale şi nestatale.
    (2) Dacă acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte reguli decît cele care se conţin în prezenta lege, se aplică regulile acordului internaţional.
Capitolul VI
1 5 1