Răspunsuri

2014-04-14T14:16:48+03:00
ΔABC mas<A=90 ⇒TP BC²=AB²+AC²=6²+8²=36+64=100 ⇒BC=10
AB²=BD*BC
36=BD*10
BD=36/10=3,6
DC=BC-BD=10-3,6=6,4
BM=MC=BC/2=10/2=5
DM=BM-BD=5-3,6=1,4