Sa despart in silabe urmatoarele cuvinte.
contraargumentatie , ultraactiv, contraamiral, contraataca ,agreez , creez, zoolog, cooperatie, cooperativa , autoobservatie , coordonare, perpetuua, incontinuu, stiinta, viitor, afirmatiile, stiinta

2
con-tra-ar-gu-men-ta-ti-e
con-tra-ar-gu-men-ta-ti-e, ul-tra-ac-tiv, con-tra-amiral , con-tra-ataca , a-gre-ez, cre-ez, zo-o-log, co-o-pe-ra-tie, co-o-pe-ra-ti-va, a-u-to-ob-ser-va-ti-e, co-or-do-na-re, per-pe-tu-a, in-con-ti-nu , sti-in-ta, vi-i-tor, a-fir-ma-ti-i-le

Răspunsuri

2014-03-27T15:38:19+02:00
Con-tra-ar-gu-men-ta-ti-e
ultra-ac-tiv
Cel mai inteligent răspuns!
2014-03-27T15:46:11+02:00
ul-tra-a-ctiv,con-tra-a-miral,co-on-tra-cta,a-gre-ez,cre-ez,zo-o-log,co-o-pe-ra-ti-e,co-o-pe-ra-ti-va,a-u-to-o-bser-va-ti-e

1 5 1