Răspunsuri

2014-03-17T20:16:40+02:00
Din date putem deduce ca: 
x-a+y-a+z-a=24+81+132 => x+y+z-3a=237
"x+y+z" din ecuatia subliniata il inlocuim cu 270 => 270-3a=237 =>
=>-3a=237-270 => -3a=-33 | *(-1) =>
=>3a=33
a=33/3
a=11
Am aflat prima necunoscuta (a) si acum il vom inlocui in relatiile din datele problemei:
x-a=24;
x-11=24
x=24+11=35
y-a=81
y-11=81
y=81+11=100
z-a=132
z-11=132
z=132+11=145.
Rezultate: a=11,x=35,y=100,z=145