Se considera paralelipipedul dreptunghic care are dimensiunile a = 6 cm , b = 6 radical din 3 cm si c = 9 cm.Calculati:
A)diagonala paralelipipedului
B) aria totala a paralelipipedului
C) volumul paralelipipedului

1

Răspunsuri

2014-03-12T22:05:30+02:00
D²=a²+b²+c² 
d²=6²+6√3²+9²=36+108+81=225  d=√225=15cm
Aria totala = 2Aria bazei+ Aria laterala 
                   2*36√3+ perimetrul bazei * h
                   72√3+(12+12√3)*9
                   72√3+108+108√3
                   180√3+108 cm²
V=aria bazei *h
     72√3*9=648cm³