e)Aria unui romb cu diagonalele de 2,5m,respectiv 35dm..f) Aria unui trapez cu inaltimea de 5 cm si bazele de 3cm,respectiv 8cm. g)Aria unui trapez cu inaltimea de 0,6m si media artimetica a bazelor de 100cm...

Vaa rogg multt ajutati-ma..:(

2

Răspunsuri

2014-11-18T18:42:02+02:00
E) Aria rombului=(diagonala 1+diagonala 2) :2
2,5m=250cm
35dm=350cm
=>(250+350):2=600:2=300 cm patrati
f) A trapez= (baza mica+baza mare) x inaltime totul supra 2 => [(3x8) x 5]: 2= 24x5:2= 60 cm patrati
g) media aritmetica= (a+b): 2=100cm => suma bazelor=2x100= 200cm
0.6m=600cm
Daca suma bazelor e 200cm => A trapez=(200x600):2= 60000 cm patrati.

2014-11-18T18:45:21+02:00
E) 2,5m=25dm
25·35 supra2=875supra2 dm²
f)(b+B)·h supra 2=55supra 2 cm²
g)b+B=100·2=200cm
0,6m=60cm
200·60 supra 2=6000 cm²