Răspunsuri

2014-11-14T23:16:37+02:00
1. X² + 3 ∧4 = 15²
X² + 81 = 225
X² = 225 - 81
X² = 144
X = √144
X = 12
2. A² = 9⇒  A = √9   ⇒ A = 3
B = 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
C = 0, 5
ABC:   310, 320, 33, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 300
           315, 325, 335, 345, ,355, 365, 375, 385, 395, 305
            
8 4 8
2014-11-14T23:26:37+02:00
1) x^{2} +3^{4}=15^{2}   x^{2}=15^{2}-3^{4}  x^{2}+225-81  x^{2}=141  x= \sqrt{144}   x=12
2) a^{2}=9=>a=\sqrt{9} => a =3 
 \frac{}{abc} =\frac{}{3bc}\frac{}{3b0}<=>b = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
\frac{}{3b5} <=>b= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 \frac{}{abc}={300, 310,320.. 390, 305.315...395}