1.Fie unghiurile AOB,COB si COA trei unghiuri in jurul unui punct O,astfel incat:
m(AOB)=x+20
m(COB)=2x
m(COA)=3x-20
a)Calculati x.
b)Construiti unghiurile respectand masura din enunt.
c)Stiind ca OD este semidreapta opusa semidreptei OB,calculati masura unghiului DOC.

1

Răspunsuri

2014-11-11T20:31:59+02:00
A) (<AOB)+m(<COB)+(<COA)=360(grade)
x+20+2x+3x-20=360*
6x=360*
x=360:6=>x=60*
m(<AOB)=60+20=>m(<AOB)=80(grade)
m(<COB)=2 X 60=>m(<COB)=120(grade)
m(<COA)=3 X 60-20=>m(<COA)=180-20=160(grade)

b)Faci desenul.

c) Nush .

5 4 5