Răspunsuri

2014-03-07T14:36:31+02:00
Aluminiul nu reactioneaza cu acidul azotic numai cuprul si scriem ecuatia

3Cu + 8HNO3---------->3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

c%=(md/ms)*100=>md HNO3=(200*63)/100=126g

pe baza ecuatiei reactiei aplicam regula de 3 simpla
3*64 g Cu.............8*63g HNO3
x g Cu..................126g HNO3               x=48g Cu=0,75 moli Cu
mAl=masa amestec-mCu=400-48=352 g
calculam procentajul amestecului
%Al=(mAl/masa am)*100=(352/400)*100=>%Al=88%
%Cu=(mCu/masa am)*100=(48/400)*100=>%Cu=12%

pe baza ecuatiei reactiei aplicam regula de 3 simpla pt gazul NO
3 moli Cu.......2 moli NO
0,75 moli Cu........y moli NO             y=0,5 moli

Volumul=nr moli * volum in c.n.=>volumul=0,5*22,4=>v=11,2l
1 3 1