Suma a trei numere naturale a,b si c este egala cu 61.Impadtind pe a la b obtinem catul 6 si restul 3,iar impartind pe c la b obtinem catul 1 si restul 2. Determinati numerele naturale a,b si c. Repede va rog!!!

1

Răspunsuri

2014-11-11T11:01:12+02:00
A+b+c=61
a÷b=6rest3
c÷b=1rest2
a=b×6+3
c=b×1+2
b×6+3+b+b×1+2=61
6b+3+b+b+2=61
8b+5=61
8b=61-5
8b=56
b=56÷8
b=7 
a=b×6+3
a=7×6+3
a=45
c=b×1+2
c=7+2
c=9
3 5 3