Fie numerele a =√2-1 si b=√2 +1
a)Calculati aori b si a² +b²
b)Determinati media aritmetica si media geometrica a numerelor a si b
c)Indicati un numar rational si unul irational din intervalul (a,b)

1
2-1 este sub radical sau numai 2?
Comentariul a fost şters