Răspunsuri

2014-11-09T15:40:36+02:00
M apa adugata = ?
 c_{1} %= 80%
 c_{2} %= 30%
 ms_{1} = 300 g

 \frac{c_{1} }{100} =  \frac{ md_{1} }{ ms_{1} } ⇔  \frac{80}{100}= \frac{ md_{1} }{300} ⇔  md_{1}= \frac{80 . 300}{100}  ⇔ md_{1} = 240 g
 \frac{ c_{2} }{ 100 } = \frac{ md_{2} }{ ms_{2} } ⇔  \frac{30}{100} = \frac{ md_{1} + md_{ad} }{ ms_{1}+ md_{ad} } \frac{30}{100} = \frac{240+ md_{ad} }{300+ md_{ad} } 9000+ 30 md_{ad} = 24000+ 100 md_{ad} 100 md_{ad} - 30 md_{ad} = 24000-9000⇔ 70 md_{ad}= 15000 ⇔  md_{ad}= \frac{15000}{70} ⇔ md_{ad}= 214.28 g