Răspunsuri

2014-11-09T15:58:47+02:00
M apa evaporata = ?
 ms_{1} = 400 g
 c_{1}%= 10%
 c_{2} %= 16%
  \frac{ c_{1} }{100} = \frac{ md_{1} }{ ms_{1} }  \frac{10}{100} = \frac{ md_{1} }{400} md_{1} =  \frac{10.400}{100}  md_{1} =40g
 \frac{ c_{2} }{100} = \frac{ md_{2} }{ ms_{2} }  \frac{16}{100} = \frac{ md_{1} }{ ms_{1}- m apa_{ev}  }  \frac{16}{100}= \frac{40}{400- m apa_{ev} }  ⇔ 6400- 16 m apa_{ev} = 4000⇔ 16m apa_{ev} = 6400-4000 ⇔ 16 m apa_{ev} = 2400⇔ m apa_{ev} = 150 g
2 4 2