Răspunsuri

2014-11-08T16:31:37+02:00
( \frac{1}{2-√3} )²= \frac{1}{7-4√3}


(2-√3)²=2²-2*2*√3+(√3)²=4-4√3+3=7-4√3