VA ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG URRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT CA IMI TREBUIE PE MAINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN SUFLET TREBUIE SA REZOLVATI PUNCUL H I J K L VA ROOOOOOOOOOOOOOOOOG DIN SUFLET

2

Răspunsuri

2014-11-07T22:08:24+02:00
H)(8+8)la a doua:(4+4):2+1x0=
16 la a doua : 8 :2 +0=
=256:8:2+0=32:2+0=16+0=16
Nu stiu cum sa iti explic mai bine cum se face acest exemplu ,dar sper ca te-am putut ajuta , sper sa iti dai seama ...
2014-11-07T22:13:53+02:00
A)2⁷⁴:(2³*2⁷⁰)+103*(2+2*102)=2⁷⁴:2⁷³+103*(2+204)=2+103*206=2+21218=21220
b)(2³)³:2⁸+6²:(2*3²)=2⁹:2⁸+(2²*3²):(2*3²)=2+2=4
c)(1+2²)*(3²:9-1):8+1987°=5*(1-1):8+1=5*0:8+1=0+1=1
d)1¹⁹⁹⁷+3°*2³*3²-1997¹⁹⁹⁸:1997¹⁹⁹⁸=1+1*8*9-1997°=1+72-1=72
e)(1990+1990²):(1990°+1990¹)=(1990+1990²):(1+1990)=(1990+1990²):1991=1990*(1+1990):1991=1990*1991:1991=1990
f)1990¹⁹⁹⁰-1989*1990¹⁹⁸⁹=1990¹⁹⁸⁹*(1990-1989)=1990¹⁹⁸⁹*1=1990¹⁹⁸⁹
g)(3°*3¹*3¹³:3⁵+1):[(3²)³*27+3⁰]=(3°⁺¹⁺¹³⁻⁵+1):(3⁶*3³+1)=(3⁹+1):(3⁹+1)=1
h)(2³+2³)²:(2²+2²):2+2°=(8+8)²:(4+4):2+1*0=16²:8:2+1=2⁸:2³:2+0=2⁸⁻³⁻¹=2⁴=16
i)(3*5¹²+2*5¹²):5¹¹=[5¹²*(3+2)]:5¹¹=(5¹²*5):5¹¹=5¹³:5¹¹=5¹³⁻¹¹=5²=25
j)8¹⁶:(2*2²*4¹°)²-2¹-2°=(2³)¹⁶:(2*2²22²°)²-2-1=2⁴⁸:(2²³)²-2-1=2⁴⁸:2⁴⁶-2-1=2⁴⁸⁻⁴⁶-2-1=2²-2-1=4-2-1=2-1=1
k)(10¹°-10⁹):(10⁹-10⁸)=[10⁹*(10-1)]:[10⁸*(10-1)]=(10⁹*9):(10⁸*9)=10⁹:10⁸=10⁹⁻⁸=10¹=10
l)(2²*2⁴)²:4⁶-16⁴:8⁵:2¹:2°=(2⁶)²:(2²)⁶-(2⁴)⁴:(2³)⁵:2¹:2°=2¹²:2¹²-2¹⁶:2¹⁵:2¹:2°=1-2¹⁶⁻¹⁵⁻¹⁻°=1-2°=1-1=0
2 5 2