1.Suma a trei numere naturale a,b,c ese 232.Impartind a la b obtinem catul14 si restul 5,iar impartind pe b la c obtinem catul 7 si restul 1.Determinati numerele
2.fie multimea A={x ∈ Z/-15<sau egal decat 2x +3 <20

1

Răspunsuri

2014-11-07T19:18:34+02:00
1.a+b+c=232 
a=14b+5 
b=7c+1 
a=14(7c+1)+5 
a=98c+14+5 
a=98c+19 Inlocuim pe b si pe a 
98c+19+7c+1+c=232 
106c+20=232 
106c=232-20
106c=212
c=2
b=7*2+1
b=15
a=98*2+19
a=215

10 4 10