SILABA
Ma ajutati ?
1 Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte si ce reguli ati invatat?
acru
arta
cupru
leoaica
roua
activ
atlet
evlavie
maica
ticsit
aerian
cadru
examen
obraz
ungher
african
cinste
idee
ploaie
utilizare
agronom
constructor
inger
punctuatie
veghe


1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-05T17:20:34+02:00
A-cru
ar-ta
cu-pru
le-oai-ca
ro-ua
ac-tiv
a-tlet
e-vla-vi-e
ma-ica
tic-sit
a-e-ri-an
ca-dru
e-xa-men
o-braz
un-gher
a-fri-can
cin-ste
i-de-e
ploa-ie
u-ti-li-za-re
a-gro-nom
con-struc-tor
in-ger
pun-ctu-a-tie
ve-ghe
3 5 3