Suma a trei numere naturale a , b si c este egala cu 61.Impartind pe a la b obtinem catul 6 si restul 3 , iar impartind pe c la b obtinem catul 1 si restul 2 . Determinati numerele naturale a,b si c.

1

Răspunsuri

2014-11-05T10:57:25+02:00