Despartiti in silabe cuv:
aeroclub,anticlerical,autotractiune,altundeva,a dezaproba,neproductiv,optsprezece,portavion,postpunere,targusor va rog repede si cei care raspund ii pup si ii iubesc MULTUMESC!!!

2

Răspunsuri

2014-11-03T20:16:36+02:00
A-e-ro-club,an-ti-cle-rical, a-u-to-trac-ti-u-ne,,alt-un-de-va,a dez-a-pro-ba,ne pro-duc-tiv,nu se desparte,port-a-vi-on,post-pu-ne-re,targ-u-sor
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-03T20:17:25+02:00
A-e-ro-club.. an-ti-cle-ri-cal.. a-u-to-trac-ti-u-ne.. alt-un-de-va.. a dez-a-bor-da.. ne-pro-duc-tiv.. opt-spre-ze-ce..port-a-vi-on.. post-pu-ne-re.. tar-gu-sor.. sper ca iti v-or fi defolos. 
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters