1. Fie funcţia f : R --> R , f (x) = 3x+6
a. rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 3 x f(x)- f(1)= f(2)

2. Fie functia f : R --> R , f (x)= 2x-1
a. reprezinta functia intr-un sistem de axe perpendiculare xOy
b. calculati suma S= f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(25)

1

Răspunsuri

2014-03-03T20:37:21+02:00
1.calculezi -f(1)=-(3x1+6) si f(2)=3x2+6 si dupa inlocuiesti.

2.dai tu 2 valori. de ex f(1)=2x1-1=0 => A(1;0) si mai dai o valoare si acela o sa fie punctul B. dupa faci graficul si treci odreapta prin punctele B s A.