Traduceti urmatorul text:
The next evening Grandpa went on with his story:"You see, Charley," he said, "not so very long ago there used to be thousands of people working in Mr. Willy Wonka's factory.Then, one day he had to ask every single one of them to leave.""But why?" asked Charlie."Because of spies. The other chocolate makers started to send in spies to steal Mr.Wonka's secret recipes: ice creams that would never melt, chewing-gum that never loses its flavour however much you chew it and so on. So,he had to close the factory and everybody felt sorry for Mr. Wonka." Grandpa Joe went on. "Then, one day, early in the morning, smoke was coming out of the chimneys again.People stopped and stared.They could smell the smell of melting chocolate.But the most mysterious of all were the small,dark shadows behind the windows.Even now,Charlie, noody has seen people come in or go out of the factory.Only chocolate and candies come out all packed and addressed." Just then, Charlie's father Mr. Bucket came in holding the newspaper."Have you heard the news? Listen: I Willy Wonka, have decided to allow five children to visit my factory this year and to see its secrets and its magic. At the end of the tour, as a special present, these children will receive enough chocolate and candies to last them for the rest of their lives.So, watch out for the 5 Golden Tickets that have been hidden under the ordinary wrapping paper of 5 candy bars. Good luck! "The man is a magician!" cried Grandpa Joe. "Now everyone will start buying Wonka candy bars" "There is no hope for me," Charlie said sadly. "I only get one bar a year." The very next day the first Golden Ticket was found by a boy called Augustus Gloop. The picture in the newspapwr showed an enormously fat boy. "Eating candy bars is his hobby," his mother said to the journalists. Suddenly, on th day before Charlie's birthday, the second lucky person found a Golden Ticket. Her name was Veruca Salt. "As soon as my daughter told me she had to have on of those Tickets, I started buying all the candy bars I could find." "What a spoiled child!" Grandpa Joe murmured "Come to bed,Charlie darling," said Mrs. Bucket. "Tomorrow's your birhday."

as prefera sa fie cu tot cu semnele de punctuatie si aliniate multumess c

1

Răspunsuri

2014-11-02T19:47:27+02:00
În seara următoare, bunicul a continuat cu povestea lui: "Vedeţi, Charley," a spus el, "nu atât de foarte mult timp în urmă nu folosit pentru a mii de oameni care lucrează în fabrica Domnului Willy Wonka.Apoi, o zi el a avut de a cere fiecare singur dintre ei să plece.""Dar de ce?"a întrebat Charlie."Din cauza spioni. Factorii ciocolată a început să trimită în spioni pentru a fura Mr.Wonka pe reţete secrete: gheaţă creme care niciodată nu s-ar topi, guma de mestecat, care nu pierde aroma sa, cu toate acestea de mult mestecaţi-o şi aşa mai departe. Deci, el a avut de a închide fabrica şi toată lumea a simţit rău pentru Domnul Wonka." Bunicul Joe a continuat. "Apoi, într-o zi, dimineaţa devreme, fumul a fost ies din hornuri din nou.Oameni oprit şi se uită.Acestea ar putea miros miros de topire ciocolata.Dar cel mai misterios de toate au fost mici, întuneric umbrele din spatele ferestrelor.Chiar acum, Charlie, puiu a văzut oameni vin în sau ies din fabrica.Doar ciocolata si bomboane ies toate ambalate şi adresat." Doar apoi, tatăl lui Charlie Bucket Domnul a venit în exploataţie ziarul."Ai auzit vestea? Asculta: Willy Wonka, am decis să permită cinci copii să viziteze fabrica mea în acest an şi a vedea secretele sale şi magia. La sfârșitul turului, ca un cadou special, aceşti copii vor primi suficient ciocolata si bomboane pentru a le dureze tot restul vietii lor.Deci, ai grija pentru bilete Golden 5 care au fost ascunse în hârtie de ambalaj ordinare de 5 baruri bomboane. Noroc! "Omul este un magician!" a strigat bunicul Joe. "Acum, toată lumea va începe cumpărare Wonka bomboane baruri" "Nu există nici o speranţă pentru mine," Charlie a spus din pacate. "I unic a lua unul bara un an." A doua zi primul bilet de aur a fost găsit de un băiat numit Augustus Gloop. Imaginea în newspapwr a arătat un baiat enorm de grăsime. "Mănâncă bomboane baruri este Hobby-ul lui", mama lui a spus pentru jurnalişti. Brusc, th ziua înainte de ziua de nastere a lui Charlie, a doua persoană norocos găsit un bilet de aur. Numele ei a fost Veruca Salt. ", De îndată ce fiica mea mi-a spus ea a trebuit să au aceste bilete, am început să cumpere toate bomboane baruri am putut găsi." "Ceea ce un copil răsfăţat!" Bunicul Joe murmură "Ajuns la pat, Charlie Dragă,", a spus doamna Bucket. "Mâine lui patissiere dvs."