Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte si aratati ce reguli ati aplicat :
activ,atlet,evlavie,maica,ticsit,aerian,cadru,examen,obraz,ungher,african,cinste,idee,ploaie,utilizare,agronom,constructor,inger,punctuatie,veghe

2

Răspunsuri

2014-11-02T11:37:02+02:00
Ac-tiv
at-let
e-vla-vie
mai-ca
tic-sit
a-e-rian
ca-dru
e-xa-men
o-braz
un-gher
a-fri-can
cin-ste
i-de-e
ploa-ie
u-ti-li-za-re
a-gron-nom
con-struc-tor
in-ger
punc-tua-tie
ve-ghe

Regula nu stiu sa ti-o zic ..
2014-11-02T11:39:29+02:00
Ac-tiv
a-tlet
e-vla-vie
mai-ca
tic-sit
a-e-rian
ca-dru
e-xa-men
o-braz
un-gher
a-fri-can
cin-ste
i-de-e
ploa-ie
u-ti-li-za-re
a-gro-nom
con-struc-tor
in-ger
ve-ghe