Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte si explicati ce reguli ati aplicat:analfabet, anestezic, arterioscleroza, astmatic, binoclu, biosfera,chintesenta, cinemascop, a dezaproba, exemplu, inamic, mizantrop niciodata, nevralgie, postsincron, subiect, a subestima, telescop, transoceanic. Nu uitati de reguli, pls:))

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-02T11:02:16+02:00
A-nal-fa-bet
a-nes-te-zic
ar-te-ri-o-scle-ro-za
ast-ma-tic
bi-no-clu
bi-o-sfe-ra
chin-te-sen-ta
ci-ne-ma-scop
a des-a-pro-ba
e-xem-plu
i-na-mic
mi-zan-trop
ni-cio-da-ta
ne-vral-gi-e
pst-sin-cron
su-bi-ect
a su-bes-ti-ma
te-le-scop
trans-o-cea-nic
Din pacate nu prea stiu de aceste reguli. SCZ