Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte si explicati ce reguli ati aplicat: analfabet, anestezic artterioscleroza,astmatic ,binoclu,biosfera, chintesenta,cinemascop, a dezaproba,exemplu,inamic,mizantrop,niciodata,nevralgie,postsincron,subiect,a subestima,telescop,transoceanic.

2

Răspunsuri

2014-11-02T09:28:40+02:00
A nal fa bet . a nes te zic . bi no clu . ast matic . bi os fera .ci ne mas cop . te les cop . su bi ect tran so ceanic i na mic ex em plu .
2 3 2
2014-11-02T09:34:30+02:00
Analfabet=a-nal-fa-bet
anestezic=a-nes-te-zic
arterioscleroza=ar-te-ri-o-scle-ro-za
astmatic=ast-ma-tic
binoclu=bi-no-clu
biosfera=bi-os-fe-ra
chintesenta=chin-te-sen-ta
cinemascop=ci-ne-ma-scop
dezaproba=de-za-pro-ba
exemplu=e-xem-plu
inamic=i-na-mic
mizantrop=mi-zan-trop
niciodata=ni-cio-da-ta
nevralgie=ne-vral-gi-e
postsincron=post-sin-cron
subiect=su-bi-ect
subestima=su-bes-ti-ma
telescop=te-les-cop
transoceanic=trans-o-cea-nic

Da multumesc dar mi-ar trebui regulile ex : vc\cv \cv
Cu placere