Cine ma poate ajuta cat mai repede:
Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte derivate :
transformare, coexistenta, subordonat, neincrezator, derzordonat,antevorbitor, supraincalzit,antiaerian,subrapeciat, inernational

1

Răspunsuri

2014-10-31T19:09:57+02:00
Tran-sfor-ma-re
co-ex-i-sten-tă
sub-or-do-nat
ne-în-cre-ză-tor
de-zor-do-nat
an-te-vor-bi-tor
su-pra-în-căl-zit
an-ti-a-e-ri-an
sub-a-pre-ci-at
in-ter-na-ţio-nal