Cine ma ajuta la limba romana la un 1ex

1.Despartiti in fraze textul si dupaia analizatile

Colegul meu nu-mi pasa de el.
M-a surprins nu atat dezinteresul lui,ci curajul de a-l afisa.
Faptul ca nu invata m-am suparat,ceea ce l-am pedepsit.
,,Nu stiu altii cum sunt,dar eu, cand ma gandesc la locul nasterii mele, la casa parinteasca din Humulesti, la stalpul hornului unde lega mama o sfara cu motocei la capat, de crapau matele jucandu-se cu ei, parca-mi salta si acum inima de bucurie!


1

Răspunsuri

2014-10-31T10:17:25+02:00
Co-le-gul meu,nu-mi pa-sa de el'
M-a sur-prins nu a-tat de-zin-te-re-sul lui,ci cu-ra-jul de a-l a-fi-sa
Fa-ptul ca nu in-va-ta m-am su-pa-rat,ce-ea ce l-am pe-de-psit
Nu stiu al-ti-i cum sunt, dar eu,cand ma gan-desc la lo-cul nas-te-ri-i me-le,la,ca-sa
pa-rin-ea-sca din Hu-mu-lesti,la stal-pul hor-nu-lui un-de le-ga ma-ma o sfa-ra cu moo-to-cei la ca-pat ,de cra-pau ma-te-le ju-ca u-se cu ei,par-ca-mi sal-ta si a-cum
i-ni-ma de bu-cu-ri-e