Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte si explicati ce reguli ati aplicat:
analfabet, anestezic, arterioscleroza,
astmatic, binoclu, biosfera, chintesenta, cinemascop, a dezaproba,
exemplu, inamic, mizantrop niciodata, nevralgie, postsincron, subiect, a
subestima, telescop, transoceanic

2

Răspunsuri

2014-10-28T16:23:47+02:00
A-nal-fa-bet    a-nes-te-zic  -ar-te-ri-o-scle-ro-za  bi-no-clu  ni-cio-da-ta  su-bi-ect  te-le-scop  e-xem-plu  i-na-mic bi-o-sfe-ra
31 3 31
2014-10-28T16:24:50+02:00
A-nal-fa-bet
a-nes-te-zic
ar-te-ri-os-cle-ro-za
ast-ma-tic
bi-no-clu
bi-os-fe-ra
chin-te-sen-ta
ci-ne-ma-scop
a dez-a-pro-ba
e-xem-plu
i-na-mic
mi-zan-trop
ni-cio-da-ta
ne-vral-gi-e
post-sin-cron
su-bi-ect
a su-bes-ti-ma
te-les-cop
trans-o-cea-nic
77 3 77
si regulile ?
reguli ?
când o vocală este urmată de un diftong sau de un triftong despărţirea se face înaintea diftongului sau a triftongului