Răspunsuri

2014-10-28T16:10:51+02:00
A-na, Geor-ge si Mi-hai merg im-pre-u-na la tea-tru de pa-pusi la o-ra pai-spre-zece.
2014-10-28T16:11:15+02:00
A-na, Geor-ge si Mi-hai merg im-pre-u-na la tea-tru de pa-pusi la o-ra pai-spre-ze-ce.
A-na ,Geor-ge si Mi-hai merg îm-pre -u-na la tea-tru ,de ,pa-pusi la o-ra pai-spre-ze-ce .