Cine ma ajuta sa il traduc ..va rog ..dau 20 puncte
pliz pliz


Lost Respect "by Amy DePrisco"
1)Respect is a word often used concerning attitudes toward adults. I have been raised always to be polite and considerate of my elders. I believe strongly in this idea and would never display any type of disrespect anyway. But frequently I wonder why it is that I as typical teenager, or, as some say, a young adult, have rarely been shown that same respect from those same adults.
2) A good example occurred recently when a few friends and I went to the mall. One of my friends purchased a compact disc at each of two record stores. As he was leaving the second store, the alarm went off, and two employees rushed at him. One, a woman, grabbed his packages, the disc that he had bought at the first store fell to the floor and cracked. She threw it back into the bag.
3) Meanwhile, the other employee found that the cashier had never cleared the alarm device on the second disc. That's why alarm had sounded.
4) There was no apology. The woman clerk kicked out my friend and me, and when my friend returned to tell her that she has broken his disc from the first store, she denied it and threatened to call security.
5) Now- do you think that if we had been 20 years older, we would have been subjected to the same disrespect and hostility? I seriously doubt it. We were stereotyped under the label "teenagers". And how do you think most adults react to the word? With thoughts of rude and disrespectful kids? i think that is exactly how they define us.
6) The whole incident was totally the store's fault, yet my friend was the one who was accused and threatened. He was an innocent customer who was purchasing that store's items- keeping the store in business, paying employees' salaries- and he was threated like a thief.
7) What those employees forget is thet teenagers are major costumers when it comes to businesses like record stores. According to The New York Times, young people between the ages of 11 and 17 spend an average of $63 a month on items like records, cassettes, compact discs, clothing, jewerly, an other "luxuries" that many adults find trivial.
8) I cannot tell you how many times I have been in a grocery store or a clothing store or a drug-store and thanked the cashier and in return have received a dirty look or a nasty comment about being a smart-mounthed kid. Sometimes the clerks mumble something that sounds like "You're welcome," although not really. But the middle-aged woman in front of me is asked how she is and is told to have a nice day.
9) At Christmas in the post office, the clerk offered the elderly man in front of me a choise of stamps with Christmas trees or with the Three Wise Men. When it was my turn, he threw me a sheet of Wise Men and grunted at my thanks.
10) One night, while I and a very sober group of friends were leaving a local convenience store, a police officer walked up and sneeringly told us not to get smashed. Ha, Ha! Big joke!
11) When I work as a cashier in my father's store in the summer, customers watch me constantly, waiting for me to count their change incorrectly.
12) I find these situations so deeply insuting because I was raised ina good home and am a responsible person. I was brought up with strong morals and values, and when adults assume differently, I feel degraded.
13) I try to give adults the benefit of the doubt. For all I know, I could be, thanking murderes at the supermarkets and holding doors open for child abusers. But I am as polite to them as I would be to my own parents. I think that we should be treated with the same respect that we offer. And though not all of us offer respect to our elders, the ones who do deserve a lot more that they get.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-26T20:27:32+02:00
Respect pierdut "de Amy DePrisco"
1) Respectul este un cuvânt folosit adesea în ceea ce privește atitudinea față de adulți. Am fost ridicat întotdeauna să fie politicos și atent de bătrâni mele. Cred cu tărie în această idee și nu s-ar afișa orice tip de lipsă de respect oricum. Dar adesea mă întreb de ce este că eu adolescent ca tipic, sau, așa cum spun unii, un adult tanar, s-au dovedit foarte rar că același respect din aceleași adulți.
2) Un exemplu bun a avut loc recent, când câțiva prieteni și m-am dus la mall. Unul dintre prietenii mei a cumpărat un compact disc, la fiecare dintre cele două magazine de discuri. Ca el a fost lăsând de-al doilea magazin, alarma a plecat, și doi angajați s-au grabit la el. O, o femeie, a luat pachete lui, discul pe care le-a cumpărat de la primul magazin a căzut la podea și crăpat. Ea a aruncat înapoi în sac.
3) Între timp, celălalt angajat a constatat că casierul nu a eliminat dispozitivul de alarmă pe al doilea disc. De aceea, alarma a sunat.
4) Nu a fost nici o scuză.Femeie grefierul dat afară prietenul meu si cu mine, și atunci când prietenul meu sa întors să-i spună că ea a rupt disc său de la primul magazin, ea a negat și a amenințat că va chema de securitate.
5) Acum-crezi că dacă am fi trecut 20 de ani mai in varsta, ne-ar fi fost supuse aceluiași lipsă de respect și ostilitate? Mă îndoiesc serios. Am fost stereotipe sub eticheta de "adolescenti". Si cum crezi ca cei mai multi adulti reacționeze la cuvântul? Cu gânduri de copii obraznici și lipsite de respect? Cred că este exact modul în care acestea ne definesc.
6) Întregul incident a fost în totalitate vina magazinului, dar prietenul meu a fost cel care a fost acuzat și amenințat. El a fost un client nevinovat, care a fost de cumpărare Timbru că magazinul lui păstrarea magazin în afaceri, plata angajaților salaries- și el a fost amenintat ca un hoț.
7) Ce acei angajați uita este ăla adolescenti sunt clienti mari atunci când vine vorba de afaceri, cum ar fi discuri de magazine. Potrivit New York Times, tinerii cu vârste cuprinse între 11 și 17 între petrec o medie de 63 de dolari pe lună pe elemente, cum ar fi discuri, casete, discuri compacte, îmbrăcăminte, jewerly, un "lux", alte ca multi adulti găsi banal.
8) Nu pot să vă spun de câte ori am fost într-un magazin alimentar sau un magazin de haine sau un medicament-magazin și a mulțumit casierie și în schimb au primit un aspect murdar sau un comentariu urât despre a fi un copil inteligent, mounthed. Uneori, funcționarii murmura ceva care sună ca "Ești binevenit", deși nu într-adevăr. Dar de vârstă mijlocie femeie în fața mea este întrebat cum ea este si se spune pentru a avea o zi bună.
9) La Crăciun, în oficiul poștal, grefierul a oferit omul în vârstă în fața mea o alegere de timbre cu pomi de Crăciun sau cu trei magi. Când a venit rândul meu, el mi-a aruncat o foaie de înțelepților și mormăi la mulțumirile mele.
10) Într-o noapte, în timp ce eu și un grup foarte sobru de prieteni plecau un magazin local, un ofițer de poliție a mers în sus și batjocoritor ne-a spus să nu se distrus. Ha, Ha! Mare glumă!
11) Când lucrez ca un casier în magazinul tatălui meu în vară, clienții mă uit în mod constant, de așteptare pentru mine să conta schimbarea lor în mod incorect.
12) Am găsi aceste situații atât de profund insuting pentru că am fost crescut ina bine acasă și sunt o persoană responsabilă. Am fost crescut cu valorile morale puternice, și atunci când adulții își asumă în mod diferit, ma simt degradate.
13) Am încercat să dau adulți prezumția de nevinovăție. Din câte știu, aș putea fi, mulțumind Ucigasul la supermarket-uri și deținerea ușile deschise pentru pedofilii. Dar eu sunt la fel de politicos la ele ca mi-ar fi să părinții mei. Cred că ar trebui să fie tratați cu același respect pe care le oferim. Și, deși nu toate dintre noi oferim ceea ce privește bătrânii noștri, cei care fac merita mult mai mult, care au minim
.
7 3 7