Despartiti in silabe cuvintele urmatoare si precizati ce reguli ati aplicat pentru fiecare cuvant:
analfabet; binoclu; subestima; niciodata; dezechilibru; cadou; somptuos; licsii; punctuatie; functionar; jerfa; sandvici; Eiropa; familia; genuflexiuna.
URGENT !!!!!!!!!!!!!

2

Răspunsuri

2014-10-22T20:44:03+03:00
A-nal-fa-bet
bi-no-clu
su-bes-ti-ma
niciodata=este cuvant compus cu nici-odata
dezechilibru=formata prin compunere cu dez-echilibru
ca-dou
lip-sii
punc-tu-a-ti-e
func-tio- nar
jer-fa
sand-visi
e-u-ro-pa
fa-mi-li-a
ge-nu-fle-xi-uni


a-nal-fa-bet
bi-no-clu
su-bes-ti-ma
niciodata=este cuvant compus cu nici-odata
dezechilibru=formata prin compunere cu dez-echilibru
ca-dou
lip-sii
punc-tu-a-ti-e
func-tio- nar
jer-fa
sand-visi
e-u-ro-pa
fa-mi-li-a
ge-nu-fle-xi-uni
a-nal-fa-bet
bi-no-clu
su-bes-ti-ma
niciodata=este cuvant compus cu nici-odata
dezechilibru=formata prin compunere cu dez-echilibru
ca-dou
lip-sii
punc-tu-a-ti-e
func-tio- nar
jer-fa
sand-visi
e-u-ro-pa
fa-mi-li-a
ge-nu-fle-xi-uni
2014-10-22T20:53:57+03:00
Analfabet = a- nal- fa-bet (  Regula fara a tine cont de prefix )
binoclu = bi-no-clu ( Regula fara a tine cont de prefix )
subestima = sub- es-ti-ma ( Regula de a tine prefixul intr-o singura silaba )
niciodata = nici-o-da-ta ( Regula de a tine prefixul intr-o singura silaba )
dezechilibru = de-ze -chi-li-bru (  Regula fara a tine cont de prefix )
cadou = ca -dou ( Regula fara a tine cont de sufix )
somptuos = somp-tu-os ( R. fara a tine cont de prefix )
licsii = lic-sii ( R. de a tine sufixul intr-o singura silaba )
punctuatie = punc-tu-a-ti-e ( R. fara a tine cont de sufix ) 
functionar = func-ti-o-nar ( R. fara a tine cont de sufix )
jerfa= jer-fa  ( R. fara atine cont de prefix ) 
sandvicio = sand-vici ( R . de a tine sufixul intr-o singura silaba )
Europa = E-u -ro-pa ( R. fara a tine cont de sufix )
familia = fa-mi-li-a ( R. de a tine cont ca sufixul sa fie intr-o singura silaba )
genoflexiuna = ge-no-fle-xi-u-nea ( R. de a tine cont ca prefixul sa fie intr-o singura silaba si R. fara a tine cont de sufix )