3 a) Determinati necunoscuta din urmatoarele operatii; 34. 624 + x = 40. 000.. x + 6. 509 + =7111.. x- 4. 388 = 15 612.. 6. 305 - x = 1. 476 b) dati ce putin cate doua valori necunoscute astfel ca operatiile sa fie adevarate; x + y = 5. 335, x -y = 618, x+y< 547, x - y , 93. va rog mult

2

Răspunsuri

2014-10-21T17:21:38+03:00
1.  34624+x=40 000       2.   x+6 509=7111     3.x-4 388=15612    4. 6 305-x=1476
     x=40 000-34624              x=7111-6509          x=15612+4388       x=6305-1476
     x=?                                x=?                       x=?                       x=?
3 2 3
2014-10-21T17:22:51+03:00
X = 40 000 - 34 624
x = 5 376
x = 7 111 - 6 509
x = 602
x = 15 612 + 4 388
x = 20 000
- x = 1 476 - 6 305
- x = - 4 829
x = 4 829
b) x = 2 300 si y = 3 035
x = 1835 si y =3 500
x = 1000 si y = 382
x = 820 si y = 202
x = 300 si y = 246
x = 145 si y = 400
x = 100 si y = 7
x = 94 si y = 1