Răspunsuri

2014-10-20T23:40:35+03:00
A transcrie = prefixul tran+ a scrie +sufixul e
Biopsie = biologie + sufixul psie
tomponomastica = scuze nu stiu :)) 
Despartite in silabe:
tran-scri-e
bi-op-si-e
to-po-no-mas-ti-ca
3 4 3