Răspunsuri

2014-10-19T20:50:36+03:00
Toamna pasarile calatoare pleaca in tarile calde.
toa-mna oa-sa-ri-le plea-ca in ta-ri-le calde.
Regina toamna a asternut covorul auriu
Re-gi-na toa-mna a a-sterr-nut co-vo-rul au-riu
1 1 1