4.Despartiti in silabe cuvintele : arctic , abrupt , alcool , aceea , Avram , bucla, covrig , dreptunghi , defectuos , examen , exemplu ,februarie , insubordonare , lupoaica , nesprijinit , ploaie , portbagaj , subunitate.
Vreau sa imi spuneti si regulile lor .
Multumesc ! Vasile

1

Răspunsuri

2014-10-17T09:15:31+03:00
Arc-tic,a-brupt,al-co-ol,a-ce-ea,A-vram,bu-cla,co-vrig,drep-tunghi,de-fec-tu-os,e-xa-men,ex-em-plu,fe-bru-a-ri-e,in-su-bor-do-na-re,lu-poai-ca,ne-spri-ji-nit,ploa-ie,port-ba-gaj,sub-u-ni-ta-te
18 4 18
trei sau mai multe consoane intre vocale:arctic
cu placere
dreptunghi nu se despartte drept-unghi
ba da
sz am gresit eu