Răspunsuri

2014-10-13T20:08:34+03:00
Car-te, foa-ie, car-net, soa-re, lu-na, de-sen, floa-re, frun-za, ba-iat, fa-ta, ma-ma, ta-ta.
2014-10-13T20:09:29+03:00
caine, masa , carte , raspuns , pana , roata , cuier.
cai-ne , ma-sa , car-te , ras-puns , pa-na , roa-ta , cu-ier .

sunt mai multe dar am scris cateva . Sper ca te-am ajutat
za-na ca-na ma-pa spu-ne
am pus cateva :| doar nu trebuie sa le scrie pe toate
ca-sa pai-ne vul-tur