stabiliti care dintre urmatoarele ecuatii au solutii intregi si in caz afirmativ rezolvati-le
8x+1=5x-5
-4x+10=10-2x
-3x+5=-9x+4x
2(x+1)=6
5(x-1)=2x+7
3(x+2)=2(x+4)
6=4(x+1)-2(x+2)
4=5(x+1)-6
3(2x-5)=6(x-1)

1

Răspunsuri

2014-10-05T21:46:51+03:00
A)8x+1=5x-5
8x-5x=-5-1
3x=-6
x=-6:3
x=-2
b)-4x+10=10-2x
   -4x+2x=0
   -2x=0
    x=0
c)-3x+5=-9x+4x
   -3x+9x-4x=-5
    2x=-5
    x=-2,5
d)2(x+1)=6
   2x+2=6
   2x=6-2
   2x=4
   x=2
e)5(x-1)=2x+7
   5x-5=2x+7
   5x-2x=7+5
   3x=12
   x=4
f)3(x+2)=2(x+4)
  3x+6=2x+8
  3x-2x=8-6
  x=2
g)6=4(x+1)-2(x+2)
   6=4x+4-2x-4
   6-4+4=4x-2x
   6=2x
   x=3
h)4=5(x+1)-6
   4=5x+5-6
  4+1=5x
5=5x
x=1
i)3(2x-5)=6(x-1)
  6x-15=6x-6
  6x-6x=-6+15
  x=9 ( aici nu cred ca e bine )
Sper ca te-am ajutat 
6 5 6