1)Fie triunghiul ABC dreptunghic in A si AD | BC, D apartine BC.
a) Daca BD=7,5 cm,DC=131\3 cm,calculati lungimile segmentelor AB si AC
b) Daca AB=2\3m,BD=2\5m, calculati lungimile segmentelor DC si AC
c) Daca AC=0,3m,BC=3\8m, calculati lungimile segmentelor BD si AB.

2) In triunghiul ABC, dreptunghic in A, ducem inaltimea AD,D apartine BC.Daca AD=12 cm si CD=6cm,calculati lungimile segmentelor BD,AC si AB.

3)Fie ABC un triunghi dreptunghic in A.Daca AB=12cm, iar proiectia catetei AB pe ipotenuza BC este egala cu 4 cm, determinati lungimea ipotenuzei, lungimea inaltimii din A si lungimea catetei AC.
UREGNT!!!!!!

1

Răspunsuri

2014-02-20T09:56:08+02:00
Trebuie sa aplici teoremele