Răspunsuri

2014-09-30T20:57:42+03:00
A)
S=S1+S2=(0,5*451+200)Km=425,5Km=425500m
Atentie, am lucrat in ore si km/h. Corect era sa lucram om metri si m/s. Incearca!
B)
Viteza medie se calculeaza ca raportul dintre spatiul parcurs si timpul in care a fost parcurs acel spatiu.
In cazul nostru
V=S/t unde S=S1+S2 si t=t1+t2
S este calculat la punctul A) Sa calculam t
t1=30 minute=1800 secunde si e dat
t2=S2/v2=200/500=2/5 ore (oare cate secunde fac?)
t2=200000/138,8=1441 secunde
Deci t=1800+1441=3241s
V=425500/3241=131,2m/s
Verifica!