Răspunsuri

2014-09-27T18:50:26+03:00
 
A                         M                 P...... B       N       C              
l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----l----

MN = AB / 2 + BC / 2 = 12 / 2 + 4 / 2 = 6 + 2 = 8 cm
=> MP = PN = 8 / 2 = 4 cm
AM = AB / 2 = 12 / 2 = 6 cm
=> AP = AM + MP = 6 + 4 = 10 cm
=> PB = AB - AP = 12 - 10 = 2 cm


2 4 2