Răspunsuri

2014-09-06T12:24:07+03:00
Log ₃ 5+ log ₃ 6 -log₃ 10 =log₃5*6-log₃ 10=log₃30-log₃10=log₃(30/10)=log₃3=1

Am folosit formulele:
log_ab+log_ac=log_ab\cdot c\\
log_ab-log_ac=log_a\frac{b}{c}