Răspunsuri

2014-09-02T19:08:37+03:00
15/  \frac{3x-1}{2}+10/ \frac{1}{3}  =6/  \frac{2x+1}{5}  
 \frac{45-15+10}{30}= \frac{12x+6}{30}     *30
 45x-5=12x+6
45x-12=6+5
33x=11