A) Media aritmetica a nr 17 si x este 26.Determinati x.
b) Media aritmetica a nr 59 si x este 65.Determinati x.
c)Media aritmetica a nr 71,x si 101 este 86.Determinati x.
d)Media aritmetica a trei nr nat consecutive este 186.Determinati numerele.

2

Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-09-02T11:15:53+03:00
A)(17+x):2=26
17+x=26*2=52
x=52-17
x=35

b)(59+x):2=65
59+x=130
x=130-59
x=71

c)(71+x+101):3=86
71+x+101=86*3=258
x=258-101-71
x=86


d)
Fie primul nr.=x =>
al doilea nr. este =x+1
al treilea nr. este x+2
(x+x+1x+x2):3=186
3x+3=186*3=558
3x=555
x=185
x+1=186
x+2=187
17 4 17
2014-09-02T11:23:37+03:00
(17+x):2=26->17+x=26·2=52->x=52-17=35
(59+x):2=65->59+x=65·2=130->x=130-59=71
(71+101+x):3=86->71+101+x=86·3=258->x=258-101-71=86
(a+a+1+a+2):3=186->a+a+1+a+2=186·3=558->3a+3=558->3a=558-3=555->a=555:3=185
a+1=186
a+2=187
7 4 7