Răspunsuri

2013-12-16T18:16:49+02:00
Uite-te in carte si culegere carti vechi(daca ai) si rezolva de acolo
2013-12-16T19:59:35+02:00
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiCentrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare  în  Învăţământul Preuniversitar Teză cu subiect unic pe semestrul ILimba şi literatura românăClasa a VIII-a• Toate subiectele sunt obligatorii.• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.Subiectul I ( 60 de puncte )Varianta 11Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintrecerinţele de mai  jos:Bătăile versului  am  prins a deprindeNu  din cărţi, ci  din horă, din danţ,Rimele, din bocete şi  colinde,Din doinele seara cânt ate  pe şanţ .[...]  Am strâns sănătate din cremenea neagră,Din vâna de apă, ţâşnind  încordat,Şi  băt rânii  din sat  când  muriră,Toate iubirile moştenire mi-au  dat.Eu  mă scăldam  prin  pâraie cu  ochii  deschişi,Era o apă de cleştar  şi  de stele —Peşti  alburii,  pâlpâind  ca-nt r-un vis,Lunecau  lângă genele mele.Ori   prin munţii  cu  iarba-ntomnată  pe creastă Ascul t am ţârâitul  de greier  bolnav;Gonind   pe-un cer  de-ntunecare vastă,Nouri  scămoşi  în spinări   purtau  frigul   jila v .Însemnam cu  uimire  pe-un  petic  de foaieCum sc ăpăra ceru-n băltoace î ntors,Cum, după munţii  u rs u z i  , după  ploaie,Fuioarele de aburi  s-au  tors.(Nicolae Labiş, Î nceput ul )A.1. Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu sens f igurat.6 puncte2. Precizează mijlocul intern de  îmbogăţire a vocabularului prin care s-au formatcuvintele: deschişi, alburii, moştenire.6 puncte3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate  î n textul dat.6 puncte4. Precizează un  înţeles/ o accepţie a adjectivului-epitet întomnată din versulOri   prin munţii  cu  iarba-nt omnat ă  pe creastă.6 puncte5.Motivează folosirea virgulei  în versul Rimele, din bocete şi  colinde.6 puncteB.6.Menţionează tipul de rimă folosit  în versurile 1- 4 ale fragmentului citat.6 puncte7.Transcrie un vers  în care apare o imagine artistică adresată vizualului.6 puncte8.Explică semnificaţia din context a sintagmei bătăile versului