O solutie de hidroxid de sodiu cu masa 20g si concentratia procentuala masica 10% se amesteca cu 30g solutie de hidroxid de sodiu de concentratie procentuala masica 20%.

a. Calculati masa de hidroxid de sodiu, exprimata in grame, dizolvata in solutia obtinuta in urma amestecari.

b. Det concentratia procentuala masica a solutiei obtinute.

1

Răspunsuri

2014-08-28T13:00:34+03:00
Md1 = ms1 * c1/100 = 20 * 10/100 = 2 g NaOH
md2 = ms2 * c2/100 = 30 * 20/100 = 6 g NaOH
a)md NaOH = 2+6 = 8 g in solutia finala
ms final = 20+30 = 50 g
b)c% finala = md final/ms final * 100 = 8/50 * 100 = 16%